جدول کالری گروه های مواد غذایی

کالری گوشت ها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالری
آب آبگوشت ۸جگر گوساله ۱۳۴کله پاچه ۱۰۳گوسفند، دل، بریان شده ۲۲۶
آب استخوان گوسفند یا گاو / آب قلم ۸جگر گوسفند۱۳۹کنسرو مرغ ۱۶۵گوسفند، دل، خام ۱۱۹
آب کله پاچه ۱۰۳ران مرغ ۱۸۷کنسرو کله پاچه ۱۰۳گوسفند، دنده کامل، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده ۳۶۳
بوقلمون کامل، بریان شده ۱۹۰زبان گاو / گوساله ۲۲۴گاو، استیک راسته، گوشت لخم همراه با چربی، خام ۱۳۵گوسفند، ران کامل، گوشت لخم همراه با چربی، کاملا بریان شده ۲۴۲
بوقلمون کامل، خام ۱۳۳زبان گوسفند ۲۲۲گاو، استیک راسته، گوشت لخم همراه با چربی، سرخ شده ۱۸۹گوسفند، ران کامل، گوشت لخم، کاملا بریان شده ۲۰۸
بوقلمون، سرخ شده با سبزیجات ۸۴زبان، کنسرو شده ۲۱۳گاو، استیک راسته، گوشت لخم، خام ۱۳۵گوسفند، زبان، به آرامی پخته ۲۸۹
بوقلمون، فقط گوشت ران، بریان شده ۱۶۲سنگدان پخته ۱۱۸گاو، استیک راسته، گوشت لخم، سرخ شده ۱۸۹گوسفند، زبان، خام ۱۹۳
بوقلمون، گوشت با پوست، بریان شده ۱۷۱سیرابی / شیردان ۹۸گاو، استیک راسته، گوشت لخم، کاملا کباب شده به روش گریل ۲۲۵گوسفند، سردست کامل، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده ۲۹۸
بوقلمون، گوشت چرخ شده، به آرامی پخته ۱۷۶سیرابی، به آرامی پخته ۱۰۰گاو، استیک زاسته، گوشت لخم همراه با چربی، کاملا کباب شده به روش گریل ۲۵۷گوسفند، سردست کامل، گوشت لخم، بریان شده ۲۱۸
بیف برگر، خانگی، سرخ شده ۳۰۳سیرابی، خام ۳۳گاو، استیک فیله، گوشت لخم همراه با چربی ، خام ۱۵۵گوسفند، شیشلیک راسته، گوشت لخم همراه با چربی، بریان شده ۳۵۹
بیف برگر، خانگی، کباب شده به روش گریل ۱۰۰سینه مرغ ۱۷۲گاو، استیک فیله، گوشت لخم همراه با چربی ، سرخ شده ۱۹۲گوسفند، شیشلیک راسته، گوشت لخم، بریان شده ۲۵۷
بیکن، ورقه نازک، گوشت لخم، سرخ شده ۳۳۲شنیسل مرغ ۲۲۲گاو، استیک فیله، گوشت لخم همراه با چربی ، کباب شده به روش گریل ۲۰۰گوسفند، فیله باریک گردن، گوشت لخم همراه با جربی، سرخ شده ۳۰۱
بیکن، ورقه نازک، گوشت لخم، کباب شده به روش گریل ۲۹۲غاز، فقط گوشت، بریان شده ۳۱۹گاو، استیک فیله، گوشت لخم، خام ۱۴۰گوسفند، فیله باریک گردن، گوشت لخم، سرخ شده ۲۷۸
بیکن، گوشت با چربی، خام ۷۴۷غاز، گوشت با چربی و پوست، خام ۳۶۱گاو، استیک فیله، گوشت لخم، سرخ شده ۱۸۴گوسفند، قلوه، خام ۹۱
بیکن، گوشت با چربی، پخته ۶۹۲قرقاول، فقط گوشت، بریان شده ۲۲۰گاو، استیک فیله، گوشت لخم، کباب شده به روش گریل ۱۸۸گوسفند، قلوه، سرخ شده ۱۸۸
بیکن، گوشت لخم، خام ۱۴۷قلوه گاو / گوساله ۳۳۱گاو، قسمت بالای ران، گوشت لخم، خام ۱۱۶گوسفند، ماهیچه ران، لخم، بریان شده ۲۰۱
جوجه مرغ ۱۸۴ماهیچه گوساله بدون چربی / استخوان بدون چربی ۱۵۵گاو، قسمت بالای ران، گوشت لخم، کاملا بریان شده ۲۰۲گوسفند، مغز، آب پز ۱۲۶
جوجه چینی ۱۸۴مرغ سزخ کرده / شنیسل مرغ ۳۰۰گاو، گوشت چرخ شده کاملا لخم، به ارامی پخته ۱۷۷گوسفند، گوشت راسته، لخم همراه با چربی، بریان شده ۳۰۳
جوجه کامل، خام ۲۰۱مرغ پخته ۱۸۷گوساله، فیله، بریان شده ۲۳۰گوسفند، گوشت راسته، لخم، بریان شده ۲۰۹
جوجه کامل، گوشت با پوست، بریان شده ۲۱۸مرغابی، فقط گوشت، بریان شده ۱۹۵گوساله، فیله، خام ۱۰۹گوسفند، گوشت چرخ شده، به آرامی پخته ۲۰۸
جوجه کباب ۲۳۹مرغابی، فقط گوشت، خام ۱۳۷گوساله، گوشت چرخ شده، به آرامی پخته ۲۰۵گوشت آبگوشتی ۶۴۰
جوجه، بال، ادویه زده، منجمد، کباب شده به روش باربیکیو ۲۷۴مغز گوساله / گوسفند ۱۲۲گوسفند، استیک ران، گوشت لخم همراه با چربی، کباب شده به روش گریل ۲۳۱گوشت بوقلمون ۱۶۰
جوجه، جگر، دل، سنگدان و گردن، آب پز ۱۵۶مغز گوساله و گوسفند، خام ۱۱۰گوسفند، استیک ران، گوشت لخم، کباب شده به روش گریل ۱۹۸گوشت ران گوسفند ۲۵۴
جوجه، ران کامل، گوشت با پوست، بریان شده ۲۳۶پای مرغ بدون پوست ۱۱۹گوسفند، برش نازک گوشت دنده، لخم همراه با چربی، کباب شده به روش باربیکیو ۳۴۲گوشت غاز ۳۷۱
جوجه، ران کامل، گوشت با پوست، خام ۱۹۳کباب برگ / کباب چنجه ۲۱۶گوسفند، برش نازک گوشت دنده، لخم همراه با چربی، کباب شده به روش گریل ۳۶۷گوشت چرخ کرده گوسفند ۲۸۲
جوجه، گوشت با پوست، بریان شده ۲۱۶کباب تابه ای / کباب کوبیده خانگی ۱۷۸گوسفند، برش نازک گوشت دنده، لخم، کباب شده به روش باربیکیو ۲۳۶گوشت گوسفند کم چرب / ماهیچه گوسفند / گوشت لخم ۱۳۴
جوجه، گوشت با پوست، خام ۲۳۰کباب شیشلیک ۲۸۴گوسفند، برش نازک گوشت دنده، لخم، کباب شده به روش گریل ۲۳۸گوشت گوسفند/بره ۲۲۹
جوجه، گوشت بدون پوست سینه، کباب شده به روش گریل ۱۴۸کبوتر، فقط گوشت، بریان شده ۱۸۷گوسفند، جگر سیاه، خام ۱۳۷
جگر کبابی ۲۲۰کبک، فقط گوشت، بریان شده ۲۱۲گوسفند، جگر سیاه، سرخ شده ۲۳۷
کالری شیرینی ها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالری
نبات ۲۳۷شکر قهوه ای ۳۶۲مارمالاد ۲۶۱پودینگ اسفنجی، با مربا یا ملاس ۳۳۳
آب نبات ژله ای، با آجیل ۳۴۴شکر پودری ۳۹۳مارمالاد، دیابتی ۱۷۳پودینگ ذرت ۱۰۹
آب نبات ژله ای، بدون آجیل ۲۹۵شکلات آجیل دار نرم ۵۴۹مافین ۲۸۳پودینگ شیر، تهیه شده با شیر بدون چربی ۹۳
آبنبات ۴۰۰شکلات بستنی ۳۲۰مافین با سبوس گندم ۲۷۳پودینگ شیر، تهیه شده با شیر کامل ۱۲۹
انواع آب نبات با طعم شیرین بیان ۳۴۹شکلات دیابتی ۴۴۷مربا ۲۷۸پودینگ میوه ای ۲۰۸
باسلق/راحت الحلقوم ۱۵۹شکلات ساده ۵۱۰مربا، دیابتی ۱۷۴پودینگ پنیر ۱۷۰
باقلوا ۵۲۳شکلات سفید ۵۲۹مربا، میوه هسته دار ۲۶۱پیراشکی حلقه ای ۳۹۷
بیسکویت پتی بور ۴۵۶شکلات مغز گردو دار ۲۷۸موس میوه ای ۱۳۷پیراشکی، مربایی ۳۳۶
بیسکویت ساقه طلایی/دایجستیو۴۵۶شکلات شیری ۵۲۰مربا، کم شکر ۱۲۳پیراشکی حلقه ای، با روکش شکر۳۸۳
بیسکویت کراکر یا ترد ۴۷۳شکلات میله ای خشک محتوی غلات ۴۶۸میلک شیک آماده ۹۰ژله توت قرمز ترش ۲۴۰
بیسکویت ویفر(با طعم های مختلف) ۴۴۱شکلات مارس ۴۴۱موس شکلاتی ۱۳۹پیراشکی ساده ۳۶۱
بیسکوییت خانگی، از آرد کامل ۳۵۸شکلات نرم ۵۶۹نقل ۴۵۶ژله، تهیه شده با آب ۶۱
بیسکوییت دیجستیو ساده (ساقه طلایی) ۴۷۱شکلات پوشیده شده با کارامل ۴۶۵وافل ۳۳۴ژله، تهیه شده با شیر بدون چربی ۷۳
بیسکوییت دیجستیو شکلاتی (ساقه طلایی) ۴۹۳شکلات کیت کت ۵۰۰ویفر بستنی ۳۴۲ژله، تهیه شده با شیر کامل ۸۸
بیسکوییت زنجبیلی ۴۵۶شیره خرما ۲۹۰پاستیل ۲۵۳کارامل ساده ۳۸۲
بیسکوییت زنجبیلی، خانگی ۴۴۸شیرینی اسمارتیزی ۴۵۶پاستیل میوه ای ۳۲۷کارامل مغز دار۵۱۷
بیسکوییت شکلاتی ۵۲۴شیرینی بادامی ۳۸۴پای توت سیاه ترش، با شیرینی در بالا و پایین ۲۶۲کراکر از آرد کامل ۴۱۳
بیسکوییت کم شیرینی ۴۵۷شیرینی خرمایی ۳۹۵پای سیب، یک برش ۱۹۷کرم تخم مرغ ۴۱۷
بیسکوییت ویفر، پر شده ۵۳۴شیرینی تر ۳۷۶پای سیب، با شیرینی در بالا و پایین ۲۶۶کراکر خامه ای ۴۴۰
تارت کوچک توت فرنگی ۲۰۶شیرینی دونات ۳۹۵پای میوه، از آرد کامل، یک برش ۱۸۳کلوچه ۴۳۰
تارت مربایی ۳۸۰شیرینی دانمارکی ۳۷۴پای میوه ۳۲۴کرم کارامل ۱۰۹
تافی شیری ۴۶۸شیرینی ورقه ای، پخته ۵۶۰پای میوه، با شیرینی در بالا و پایین ۲۶۰کلوچه، از آرد کامل ۳۲۶
تافی مخلوط ۴۲۶شیرینی پنیری ۵۰۰پای میوه، یک برش ۱۸۶کلوچه، ساده ۳۶۲
تافی میوه ای ۳۸۱شیرینی کروسان ۳۶۰پای میوه، یک عدد ۳۶۹کلوچه، میوه ای ۳۱۶
تی تاب ۲۵۸شیرینی گردویی ۵۲۳پای گیلاس، پر شده ۸۲کماج ۴۹۸
تی تاب با پوشش شکلاتی ۳۶۷شیرینی یونانی ۳۲۲پشمک ۴۵۹کیک اسفنجی ۴۵۹
حلوا ارده ۵۴۷شیرینی، از آرد کامل، پخته ۴۹۹پنکیک شیرین، تهیه شده با شیر بدون چربی ۲۸۰کیک خامه دار۳۳۷
حلوا با نان بستنی ۳۷۲صمغ یا ژله میوه ای ۳۲۴پنکیک شیرین، تهیه شده با شیر کامل ۳۰۱کیک شکلاتی ۴۵۶
حلوا شکری با پسته ۵۴۷عسل ۲۸۸پودر دسر فوری ۳۹۱کیک میوه ای از آرد کامل ۳۶۳
حلوا شکری ساده ۵۳۸عسل بدون موم ۳۰۴پودر فرنی (Custard) ۳۵۴کیک نارگیل ۴۳۴
زولبیا بامیه ۴۸۲عسل موم دار ۲۸۱پودر میلک شیک ۳۸۸کیک پنیر ۴۲۶
سوهان ۴۵۶فرنی، آماده شده با شیر کامل ۱۱۷پودر کیک ۳۳۱کیک گیلاس ۳۹۴
شکر سفید ۳۹۴قطاب ۵۲۳پودینگ اسفنجی ۳۴۰کیک یزدی ۲۸۹
کالری سبزیجات در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالرینام خوراکیمقدار کالری
آب گوجه فرنگی ۱۴ترخون، تازه ۴۹فلفل دلمه ۲۷کاساوا، پخته در آب بی نمک ۱۳۰
آویشن، تازه ۹۵ترخون، خشک، ساییده ۲۹۵قارچ، خام ۱۳کاسنی، خام ۱۱
آویشن، خشک، ساییده ۲۷۶تره ۲۸قارچ، خشک ۱۵۹کاسنی، پخته در آب نمک ۷
آگار خشک ۱۶تره فرنگی، خام ۲۲قارچ، سرخ شده در روغن ذرت ۱۵۷کاهو ۱۷
آگار خشک، خیسانده و بدون آب ۲تره فرنگی، پخته در آب بی نمک ۲۱قارچ، سرخ شده در روغن مخلوط ۱۵۷کاهو، متوسط، خام ۱۴
اسفناج خام ۲۲جعفری، تازه ۳۴قارچ، سرخ شده در کره ۱۵۷کدو ۱۹
اسفناج خشک ۲۱۱جعفری، خشک ۱۸۱قارچ، کنسرو شده،گرم شده، بدون آب ۱۲کدو تنبل / کدو حلوایی ۱۱۲
اسفناج، خام ۲۵جوانه یونجه، خام ۲۴لبو ۴۴کدو تنبل، خام ۱۳
اسفناج، منجمد، پخته در آب بی نمک ۲۱خیار ۱۳لوبیا سبز، خام ۲۴کدو تنبل، پخته در آب نمک ۱۳
اسفناج، پخته در آب بی نمک ۱۹ذرت شیرین، بچه ذرت شیرین، تازه و منجمد، پخته در آب نمک ۲۴لوبیا سبز، خشک ۲۳۲کدو مسمایی، خام ۴۰
اسفناج، پخته در آب نمک ۱۹ذرت شیرین، بچه ذرت شیرین، کنسرو شده، بدون آب ۲۳لوبیا سبز، منجمد، پخته در آب بی نمک ۲۵کدو مسمایی، پخته ۵۶
اسفناج، کنسرو شده، بدون آب ۱۹ذرت شیرین، خشک ۳۴۲لوبیا سبز، پخته در آب بی نمک ۲۲کدو، خام ۱۸
اندیو (کاسنی فرنگی، خام) ۱۳ذرت شیرین، دانه، خام ۹۳لوبیا سبز، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۲۲کدو، خشک ۲۴۹
بادمجان کبابی ۲۳ذرت شیرین، دانه، پخته در آب بی نمک ۱۱۱مارچوبه، خام ۲۵کدو، سرخ شده در روغن ذرت ۶۳
بادمجان، خام ۱۵ذرت شیرین، دانه، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۱۲۲مارچوبه، پخته در آب نمک ۲۶کدو، سرخ شده در روغن مخلوط ۶۳
بادمجان، سرخ شده در روغن ذزت ۳۰۲ذرت شیرین، روی چوب، کامل، خام ۵۴مرزنگوش، خشک ۲۷۱کدو، سرخ شده در کره ۶۳
بادمجان، سرخ شده در روغن مخلوط ۳۰۲ذرت شیرین، روی چوب، کامل، پخته در آب بی نمک ۶۶نخود فرنگی ۱۲۰کدو، پخته در آب بی نمک ۱۹
بادمجان، سرخ شده در کره ۳۰۲ذرت شیرین، روی چوب، کامل، پخته در آب نمک ۶۶نخود فرنگی شیرین، خام ۳۴کرفس ۱۶
بارهنگ رسیده، سرخ شده در روغن نباتی ۲۶۷ذرت پوست کنده، خام ۳۶۲نخود فرنگی شیرین، پخته در آب نمک ۳۳کرفس یا کنگر سرخ شده ۱۹۳
بارهنگ، خام ۱۱۷رازیانه، خام ۱۲نخود فرنگی، خام ۸۳کرفس، خام ۷
بارهنگ، پخته در آب بی نمک ۱۱۲رازیانه، پخته در آب نمک ۱۱نخود فرنگی، خشک، خام ۳۰۳کرفس، پخته در آب نمک ۸
باقلا خشک، خام ۲۴۵رزماری، تازه ۹۹نخود فرنگی، منجمد، خام ۶۶کلم ۳۶
باقلا سبز ۱۰۲رزماری، خشک ۳۳۱نخود فرنگی، منجمد، پخته در آب بی نمک ۶۹کلم بروکسل، خام ۴۲
باقلا، خام ۵۹ریحان ۲۷نخود فرنگی، پخته در آب بی نمک ۷۹کلم بروکسل، منجمد، پخته در آب بی نمک ۳۵
باقلا، منجمد، پخته در آب بی نمک ۸۱ریحان، تازه ۴۰نخود فرنگی، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۸۰کلم بروکسل، پخته در آب بی نمک ۳۵
باقلا، پخته در آب بی نمک ۴۸ریحان، خشک، ساییده ۲۵۱نعناع تازه ۴۳کلم بروکسل، کنسرو شده، بدون آب ۲۸
باقلا، پخته در آب نمک ۴۸ریواس، به آرامی پخته، با شکر ۴۸نعناع خشک ۲۷۹کلم بروکلی ۵۵
باقلا، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۸۹ریواس، به آرامی پخته، بدون شکر ۷هویج / هویج فرنگی ۴۳کلم سفید، خام ۲۷
بامیه خام ۳۳ریواس، خام ۷هویج ایرانی / زردک ۳۹کلم سفید، پخته در آب نمک ۱۴
بامیه، سرخ شده در روغن ذرت ۲۶۹ریواس، کنسرو شده در شربت ۳۱هویج، تازه، خام ۳۰کلم قرمز، خام ۲۱
بامیه، پخته در آب بی نمک ۲۸زردک، خام ۶۴هویج، تازه، پخته در آب بی نمک ۲۲کلم قرمز، پخته در آب نمک ۱۵
بامیه، کنسرو شده، بدون آب ۲۱زردک، پخته در آب بی نمک ۶۶هویج، منمد، پخته در آب بی نمک ۲۲کلم قمری ۲۷
بروکلی سبز، خام ۳۳زنجبیل، تازه ۴۹هویج، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۲۰کلم پیچ، خام ۲۷
بروکلی سبز، منجمد، پخته در آب بی نمک ۳۱سبزی خشک ۲۵۲پونه کوهی، تازه ۶۶کلم پیچ، پخته در آب نمک ۱۷
بروکلی سبز، پخته در آب بی نمک ۲۴سبزی قورمه / سبزی آش / سبزی کوکو ۸۵پونه کوهی، خشک، ساییده ۳۰۶کلم چینی، خام ۱۲
برگ تربچه، خام ۳۳سبزیجات مخلوط، منجمد، پخته در آب نمک ۴۲پیاز تفت داده شده ۳۸کلم، خام، متوسط ۲۶
برگ تمبر هندی، تازه ۱۱۵سبزیجات مخلوط، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۳۸پیاز خشک، خام ۳۱۳کلم، خشک ۲۳۷
برگ خردل، خام ۲۷سیب زمینی تازه، با پوست، پخته در آب بی نمک ۶۶پیاز داغ ۱۶۴کلم، منجمد، پخته در آب بی نمک ۲۲
برگ خردل، پخته در آب بی نمک ۱۷سیب زمینی تازه، متوسط، خام ۷۰پیاز، خام ۳۶کلم، پخته در آب بی نمک، متوسط ۱۶
برگ شنبلیله، خام ۳۵سیب زمینی تازه، پخته در آب بی نمک ۷۵پیاز، سرخ شده در روغن ذرت ۱۶۴کنگر ۱۴
برگ مو ۹۳سیب زمینی تنوری، منجمد، پخته با حرارات خشک ۱۶۲پیاز، سرخ شده در روغن مخلوط ۱۶۴کنگر فرنگی، کامل، خام ۱۸
برگ مو، خام ۱۳سیب زمینی شیرین، بخارپز ۸۴پیاز، سرخ شده در کره ۱۶۴کنگر فرنگی، کامل، پخته در آب بی نمک ۱۸
برگ مو، کنسرو شده در آب نمک ۱۵سیب زمینی شیرین، خام ۸۷پیاز، پخته با حرارت ، خشک ۱۰۳گل کلم ۲۵
برگ چغندر، خام ۱۹سیب زمینی میکروویوی، پخته ۲۲۱پیاز، پخته در آب بی نمک ۱۷گل کلم، خام ۳۴
برگ چغندر، پخته در آب بی نمک ۲۰سیب زمینی پخته ۹۰پیازچه ۳۰گل کلم، منجمد، پخته در آب بی نمک ۲۰
برگ کاری، تازه ۹۷سیر داغ ۱۶۴پیازچه، سر و دم، خام ۲۳گل کلم، پخته در آب بی نمک ۲۸
برگ گشنیز، تازه ۲۰سیر، خام ۹۸پیازچه، فقط دم، خام ۳۵گوجه فرنگی ۲۱
برگ گشنیز، خشک ۲۷۹شاهی، خام ۲۲چغندر ۴۵گوجه فرنگی، خام ۱۷
ترب ۲۷شلغم ۲۱چغندر، خام ۳۶گوجه فرنگی، خشک شده در آفتاب ۴۹۵
ترب سیاه ۳۲شلغم، خام ۲۳چغندر، پخته در آب نمک ۴۶گوجه فرنگی، سرخ شده در روغن ذرت ۹۱
ترب کوهی، خام ۶۲شلغم، پخته در آب بی نمک ۱۲کاساوا، بخارپز ۱۴۲گوجه فرنگی، سرخ شده در روغن مخلوط ۹۱
تربچه سفید، خام ۱۵شوید، تازه ۲۵کاساوا، خام ۱۴۲گوجه فرنگی، کباب شده به روش گریل ۴۹
تربچه قرمز، خام ۱۲شوید، خشک ۲۵۳کاساوا، منجمد، خام ۱۴۰گوجه فرنگی، کنسرو شده، کامل ۱۶
کالری سالاد ها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
سالاد الویه ۲۸۳
سالاد سبز ۱۲
سالاد سزار (با سس) ۲۵۲
سالاد سیب زمینی، با سس فرانسوی ۱۵۷
سالاد لوبیا ۱۴۷
سالاد میوه، خانگی ۵۵
سالاد پاستا ۱۲۷
سالاد چغندر ۱۰۰
سالاد کلم، با سس کم کالری ۶۷
سالاد یونانی ۱۳۰
کالری اسنک ها و میان وعده های آماده
نام خوراکیمقدار کالری
اسنک از مخلوط غلات و آرد سیب زمینی۴۴۹
اسنک ذرت ۵۱۸
تورتیلا، تهیه شده با آرد گندم ۲۶۲
ذرت بو داده ۴۵۶
ذرت بو داده، ساده ۵۹۳
پیراشکی سوسیس/ پیراشکی گوشت ۲۵۸
چیپس تورتیلا ۴۵۹
چیپس سیب زمینی ۵۲۹
چیپس سیب زمینی، سیب زمینی با پوست ۵۱۰
چیپس سیب زمینی، کم چربی ۴۵۸
کالری تخم مرغ و تخم پرندگان در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
تخم اردک ۱۸۵
تخم بلدرچین، کامل، خام ۱۵۱
تخم بوقلمون ۱۷۱
تخم بوقلمون، کامل، خام ۱۶۵
تخم غاز ۱۸۵
تخم مرغ ۱۴۹
تخم مرغ، آب پز۱۴۷
تخم مرغ، سرخ شده در روغن نباتی ۱۷۹
تخم مرغ، کامل، خام ۱۴۷
تخم مرغابی، آب پز و نمک زده ۱۹۸
تخم مرغابی، کامل، خام ۱۶۳
زرده تخم مرغ ۳۵۸
سفیده تخم مرغ ۵۰
کالری کتلت ها و کوکوها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
شامی / کتلت ۳۰۳
کتلت مرغ ۱۱۹
کوفته ۱۷۰
کوفته گوشت ۱۲۵
کوکو سبزی ۲۰۰
کوکو سیب زمینی ۲۶۸
کالری چربی ها و روغن ها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
خامه ۲۹۴
خامه شکلاتی ۲۹۲
خامه پاستوریزه رقیق ۱۳۰
روغن آفتابگردان ۹۰۰
روغن بادام زمینی ۹۰۰
روغن جوانه گندم ۹۰۰
روغن ذرت ۹۰۰
روغن زیتون ۹۰۰
روغن سویا ۹۰۰
روغن فندق ۹۰۰
روغن مخلوط آشپزی ۹۰۰
روغن نارگیل ۹۰۰
روغن نباتی جامد ۹۰۰
روغن نباتی مایع ۹۰۰
روغن نباتی، مخلوط ۹۰۰
روغن هسته انگور ۹۰۰
روغن پالم ۹۰۰
روغن پنبه دانه ۸۹۲
روغن کبد ماهی کاد ۹۰۰
روغن کره ۸۹۲
روغن گاو ۸۹۲
روغن گردو ۹۰۰
روغن گلرنگ ۹۰۰
سرشیر ۲۹۲
کره ۷۳۷
کره مارگارین ۷۲۰
کره محلی ۱۱۷
کره نرم بادام زمینی ۶۲۲
کره پاستوریزه ۷۲۰
کره کاکائو ۸۹۶
کره گیاهی یا مارگارین ۷۳۹
کالری حبوبات در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
باقالا پخته ۱۰۲
ترکیبی از لوبیا و عدس و نخود پخته ۱۳۷
سویا ( Tofu) بخارپز ۷۳
سویا ( Tofu) سرخ شده ۲۶۱
سویا چرخ شده ۲۶۳
عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، خام ۲۹۷
عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، پخته در آب نمک ۱۰۵
عدس قرمز، نصف شده، خشک، خام ۳۱۸
عدس قرمز، نصف شده، خشک، پخته در آب بی نمک ۱۰۰
عدس پخته ۱۱۶
لوبیا قرمز خشک، خام ۲۶۶
لوبیا قرمز خشک، پخته در آب بی نمک ۱۰۳
لوبیا قرمز پخته ۳۴۳
لوبیا قرمز کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۱۰۰
لوبیا چشم بلبلی خشک، خام ۳۱۱
لوبیا چشم بلبلی خشک، پخته در آب بی نمک ۱۱۶
لوبیا چشم بلبلی پخته ۳۴۸
لوبیا چیتی خشک، خام۳۲۷
لوبیا چیتی خشک، پخته در آب بی نمک ۱۳۷
لوبیا چیتی پخته ۱۳۷
لپه آبپز ۱۱۷
لپه خشک، خام ۳۲۸
لپه خشک، پخته در آب بی نمک ۱۲۶
نخود پخته ‍۱۱۷
نخود کامل، خشک، خام ۳۲۰
نخود کامل، خشک، پخته در آب بی نمک ۱۲۱
نخود، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب ۱۱۵
کنسرو عدس ۹۳
کنسرو لوبیا ۸۱
کالری سس، ادویه و چاشنی ها
نام خوراکیمقدار کالری
بیکینگ پودر ۱۶۳
ترشی انبه ۱۷۷
ترشی خیار، بدون آب ۱۴
ترشی سبزیجات مخلوط ۲۱
ترشی لیموترش ریز ۱۷۸
ترشی چغندر، بدون آب ۲۸
رب گوجه فرنگی ۷۶
زعفران ۳۱۰
زنجبیل، ساییده ۲۵۸
سرکه ۲۲
سس باربیکیو ۹۳
سس بدون چربی ۶۷
سس تارتار ۲۹۹
سس سفید ویژه پاستا ۱۳۸
سس سویا، غلیظ ۶۴
سس فرانسوی ۴۶۲
سس فلفل تند ۲۶
سس ماست ۴۵
سس مایونز ۲۹۲
سس هزار جزیره ۳۲۵
سس گوجه فرنگی ۸۹
سس گوجه فرنگی تند ۷۹
سس گوجه فرنگی کچاب ۱۱۵
عصاره گوشت ۱۷۹
عصاره گوشت فوری به شکل پودر گرانوله ۴۶۲
فلفل، قرمز و تند، ساییده ۳۱۸
مایونز پرچرب ۶۹۱
پاپریکا( نوعی فلفل) ۲۸۹
پودر خردل ۴۵۲
پودر سیر ۲۴۶
پودر کاری ۲۳۳
پودر کاکائو۳۱۲
پیاز ترشی، بدون آب ۲۴
کالری خورش ها خوراک ها و سوپ ها
نام خوراکیمقدار کالری
آش ۱۲۹
بادمجان سرخ شده / خورش مسما بادمجان ۱۷۴
بریانی ۱۰۴
خوراک لوبیا ۸۱
خوراک مرغ ۱۶۵
خوراک گوشت وقارچ ۲۸۵
خورش آلو ۱۲۶
خورش آلواسفناج ۱۴۰
خورش باقلاقاتوق ۱۳۵
خورش بامیه ۱۰۴
خورش به ۱۳۵
خورش ریواس ۹۳
خورش سیب ۱۵۰
خورش فسنجان ۱۷۵
خورش قلیه ماهی ۱۳۴
خورش قورمه سبزی ۱۳۴
خورش قیمه ۴۵
خورش لوبیاسبز ۱۱۵
خورش هویج ۹۳
خورش کدو ۴۴
خورش کرفس ۱۱۳
دلمه ۱۲۵
سوپ ساده ۲۷
پودر سوپ فوری ۳۹۳
اشکنه ۹۰
املت ۱۹۹
برانی ۶۰
شیره نارگیل ۲۲
ژلاتین ۳۲۸
کالری لبنیات در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
آب پنیر ۲۵
آب پنیر(خشک) ۳۵۳
بستنی ۱۳۹
بستنی با نان بستنی ۱۸۵
بستنی عروسکی ۲۴۲
بستنی غیر لبنی طعم دار شده ۱۶۶
بستنی غیر لبنی مخلوط ۱۸۲
بستنی غیر لبنی وانیلی ۱۷۸
بستنی غیر لبنی کم کالری ۱۱۹
بستنی قیفی ۱۸۶
بستنی قیفی پاستوریزه ۲۰۱
بستنی لبنی طعم دار شده ۱۷۹
بستنی لبنی وانیلی ۱۹۴
خامه استریل شده رقیق ۱۳۸
خامه استریل شده معمولی ۱۹۶
خامه تازه ترش ۲۰۵
خامه تازه رقیق ۱۴۸
خامه تازه غلیظ ۴۴۹
خامه تازه معمولی ۱۹۸
دوغ ۱۴
سرشیر استریل شده ۳۷۳
سرشیر تازه ۳۷۳
شیر ۲% چربی استریل با حرارت بالا ۴۶
شیر ۲% چربی پاستوریزه ۴۶
شیر آغوز گاو یا گوسفند ۹۷
شیر بدون چربی استریل شده ۳۲
شیر بدون چربی پاستوریزه ۳۳
شیر بدون چربی، خشک ۳۴۸
شیر بز ۶۹
شیر سویا، ساده ۳۲
شیر سویا، طعم دار شده ۴۰
شیر طعم دار شده ۶۸
شیر کامل، خشک ۴۹۰
شیر کامل، پاستوریزه ۶۶
شیر کاکائو ۱۶۰
شیر گاو با چربی کم تا متوسط ۵۷
شیر گاومیش ۹۷
شیر گوسفند پرچرب ۱۰۸
شیرکامل، استریل شده ۶۶
ماست از شیر تمام چربی ۵۶
کالری ماهی و غذاهای دریایی در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
حلزون خوراکی، آب پز ۷۲
خاویار، بطر شده در آب نمک، بدون آب ۹۲
صدف دریایی، آب پز ۸۹
ماهی آزاد ۴۳
ماهی آزاد دودی ۱۷۶
ماهی اوزون برون ۱۰۵
ماهی تن، خام ۱۳۶
ماهی تن، کنسرو شده در آب نمک، بدون آب ۹۹
ماهی تن، کنسرو شده در روغن، بدون آب ۱۸۹
ماهی خالمخالی، خام ۲۲۰
ماهی خالمخالی، دودی ۳۵۴
ماهی خالمخالی، سرخ شده در روغن مخلوط ۲۷۲
ماهی خالمخالی، کباب شده به روش گریل ۲۳۹
ماهی خالمخالی، کنسرو شده در آب نمک، بدون آب ۲۳۷
ماهی دودی ۱۰۸
ماهی ساردین ۱۰۸
ماهی ساردین، خام ۱۶۵
ماهی ساردین، کباب شده به روش گریل ۱۹۵
ماهی ساردین، کنسرو شده در آب نمک، بدون آب ۱۷۲
ماهی ساردین، کنسرو شده در روغن، بدون آب ۲۲۰
ماهی سالمون صورتی،کنسرو شده در آب نمک، گوشت لخم فقط، بدون آب ۱۵۳
ماهی سالمون قرمز، کنسرو شده در آب نم، گوشت لخم فقط، بدون آب ۱۶۷
ماهی سالمون، بخارپز ۱۹۷
ماهی سالمون، خام ۱۸۰
ماهی سالمون، دودی ۱۴۲
ماهی سالمون، کباب شده به روش گریل ۲۱۵
ماهی سرخ شده ۲۲۱
ماهی سفید ۲۶۰
ماهی سفید، خشک، نمک سود ۱۴۸
ماهی قزل آلا ۱۴۸
ماهی قزل آلا رنگین کمانی، خام ۱۲۵
ماهی قزل آلا رنگین کمانی، کباب شده به روش گریل ۱۳۵
ماهی هالیبوت، بخارپز ۱۳۵
ماهی هالیبوت، خام ۱۰۳
ماهی هالیپوت ۱۱۰
ماهی کاد ۸۲
ماهی کاد، بخارپز ۸۳
ماهی کاد، خام ۸۰
ماهی کولی، بخارپز۱۰۵
ماهی کولی، خام ۸۲
ماهی کولی، کنسرو شده در روغن، بدون آب ۲۸۰
ماهی کپور، خام ۱۱۲
میگو / خرچنگ ۱۰۶
میگو درشت، آب پز۹۹
میگو درشت، خام ۷۶
میگو ریز، آب پز ۱۱۷
میگو ریز، کنسرو شده در آب نمک، بدون آب ۹۴
کنسرو تن ماهی ۱۹۸
کنسرو ساردین ۲۰۸
کالری خشکبار و مغز ها در ۱۰۰ گرم
نام خوراکیمقدار کالری
آجیل بو داده ۳۵۲
آجیل مخلوط ۶۰۶
آجیل و تخمه بو داده ۳۴۹
آناناس، خشک ۲۷۶
انجیر خشک ۲۲۷
بادام ۶۱۲
بادام بو داده ۶۲۱
بادام زمینی ۵۹۴
بادام زمینی، برشته و نمکی ۶۰۲
بادام زمینی، ساده ۵۶۴
بادام هندی، برشته و نمکی ۶۱۰
بادام هندی، ساده ۵۷۳
تخمه آفتابگردان ۵۸۱
تخمه آفتابگردان، بو داده ۶۰۲
تخمه خربزه ۵۸۲
توت خشک / کشمش ۳۰۰
خردل، دانه کامل ۱۴۰
خرما، خشک ۲۷۰
خرمای خشک ۲۷۵
زردآلو، خشک ۱۸۸
سیب خشک ۲۳۸
شاه بلوط، خشک ۳۱۹
عدس بو داده ۱۳۹
عدس و برنج بو داده ۱۳۵
فندق ۶۵۰
لوبیا سویا خشک، خام ۳۷۰
لوبیا سویا خشک، پخته در آب بی نمک ۱۴۱
مویز ۲۶۷
میوه مخلوط خشک ۲۶۸
نارگیل، خشک ۶۰۴
هلو، خشک ۲۱۹
پسته ۵۶۷
پسته شامی ۵۷۳
پسته، برشته و نمکی ۶۰۱
چیپس موز ۵۱۱
کشمش ۲۷۲
کشمش بی دانه ۲۷۵
کنجد ۵۷۳
گردو۶۸۸
گلابی، خشک ۲۰۷
کالری برنج، پاستا و نودل ها
نام خوراکیمقدار کالری
آلبالوپلو ۱۱۳
اسلامبولی پلو۱۸۲
اسپاگتی، از آرد کامل، آب پز۱۱۳
اسپاگتی، از آرد کامل، خام ۳۲۴
اسپاگتی، سفید، آب پز ۱۰۴
اسپاگتی، سفید، خام ۳۴۲
باقالا پلو ۱۲۶
برنج (کته - چلو) ۱۸۳
برنج سفید، آسان پخت، آب پز ۱۳۸
برنج سفید، آسان پخت، خام ۳۸۳
برنج سفید، باسمانی، خام ۳۵۹
برنج سفید، تصفیه شده، آب پز۱۲۳
برنج سفید، تصفیه شده، خام ۳۶۱
برنج سفید، نیم پخته ۳۶۴
برنج سفید، گلوتنی، آب پز ۶۵
برنج سفید، گلوتنی، خام ۳۵۹
برنج شور، خام ۴۱۵
برنج شور، پخته ۱۴۲
برنج شور، پخته با روغن ۱۸۹
برنج قهوه ای، آب پز ۱۴۱
برنج قهوه ای، خام ۵۷
ته چین ۱۱۵
دمپختک ۱۳۵
دمپختک / رشته پلو ۱۳۵
رشته فرنگی برنجی، خشک ۳۶۰
رشته فرنگی تخم مرغی، آب پز۶۲
رشته فرنگی تخم مرغی، خام ۳۹۱
رشته فرنگی ساده، آب پز ۶۲
رشته فرنگی ساده، خام ۳۸۸
رشته فرنگی، سرخ شده ۱۵۳
رشته پلو ۱۳۵
زرشک پلو با مرغ ۱۲۵
شیرین پلو ۱۵۰
عدس پلو ۱۰۰
قیمه پلو ۱۰۲
لازانیا ۳۵۹
لازانیا / ماکارونی ۱۷۴
لازانیا اسفناج ۸۷
لازانیا با گوشت و سس ۳۴۳
لازانیا سبزیجات ۱۰۲
لازانیا، آب پز ۱۰۰
لازانیا، خام ۳۴۶
لوبیا پلو ۱۷۰
ماش پلو ۱۰۰
ماکارونی، آب پز۸۶
ماکارونی، از آرد کامل، آب پز۸۶
ماکارونی، از آرد کامل، خام ۳۴۸
ماکارونی، خام ۳۴۸
مرصع پلو ۱۲۵
نخود پلو ۱۰۰
هویج پلو با مرغ ۱۲۷
ورمیشل، خام ۳۵۵
کلم پلو ۱۰۰
error: